Znajdź inwestycje/dewelopera w całej Polsce

Jaka jest zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu?

Jaka jest zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu to opracowanie niezbędne przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu, a także w przypadku zgłaszania robót dotyczących wykonania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Opracowanie tego typu powinno spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu ministerialnym.Projekt zagospodarowania działki lub terenu składa się z części opisowej i graficznej. Obie wchodzą w skład projektu budowlanego przestawianego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w organie administracji architektoniczno-budowlanej.Z czego składa się opisowa część projektu zagospodarowania działki lub terenu?W części opisowej projektu zagospodarowania działki lub terenu należy określić przedmiot inwestycji, a w sytuacji, gdy składa się ona z kilku obiektów, zakres całości zamierzenia oraz założoną kolejność wykonywania poszczególnych części. Wymaga się także uwzględniania informacji związanych m.in. z:
 • istniejącym stanem zagospodarowania analizowanej działki lub terenu oraz opisem planowanych zmian;

 • układem komunikacyjnym z uwzględnieniem parametrów technicznych dróg o charakterze pożarowym, a także sieci i urządzeń zapewniających doprowadzenie wody na cele przeciwpożarowe;

 • formą ukształtowania terenów i zieleni;

 • ewentualnym pozostawaniem działki lub terenu w rejestrze zabytków bądź podleganiu ochronie na mocy zapisów MPZP lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy;

 • ewentualnymi wpływami górniczymi;

 • istniejącymi i możliwymi do wystąpienia w przyszłości zagrożeniami dla środowiska, użytkowników nieruchomości i otoczenia;

 • powierzchnią zabudowy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;

 • powierzchnią nawierzchni utwardzonych (należy uwzględnić m.in. schody wejściowe do domu, chodniki, tarasy);

 • powierzchnią obszarów zielonych;

 • innymi obszarami umożliwiającymi sprawdzenie zgodności projektu z obowiązującym MPZP lub wydaną decyzją o warunkach zabudowy.Co musi zawierać rysunkowa część projektu zagospodarowania działki lub terenu?Część graficzna projektu zagospodarowania działki lub terenu jest sporządzana na kopii mapy do celów projektowych. Na rysunku należy uwzględnić m.in.:
 • sposób usytuowania działki lub terenu względem innych przyległych nieruchomości oraz stron świata;

 • linie graniczne działki lub terenu;

 • lokalizację i opis istniejących obiektów budowlanych z uwzględnieniem wejść, wjazdów oraz liczby kondygnacji;

 • niezbędne wymiarowanie – rzędne wysokościowe, odległości obiektów między sobą oraz od linii granicznych działki lub terenu;

 • istniejący i planowany układ komunikacji wewnętrznej;

 • istniejące i projektowane ukształtowanie terenu;

 • istniejący i planowany układ zieleni (z uwzględnieniem drzew lub krzewów przeznaczonych do likwidacji);

 • układ uzbrojenia terenu z uwzględnieniem przyłączy;

 • rodzaj i zasięg uciążliwości projektowanego obiektu (obszar oddziaływania).


Data publikacji: 17.10.2023

Zobacz wcześniejsze aktualności

Z czego wykonać blat kuchenny?

Z czego wykonać blat kuchenny?

Blat kuchenny powinien cechować się trwałością, funkcjonalnością, ale również estetycznym wyglądem. Dostępnych je...

Warto przeczytać

Zobacz również